Hakkımızda

KONYA ORGANİK TARIM DERNEĞİ (KONORDER) 8 Mayıs 2014 tarihinde ülkemizde ekolojik (organik, biyolojik) tarımın bir organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla organik üreticilerimiz tarafından kurulmuştur.

Derneğin amacı:
a. Organik tarımın yaygınlaştırılmasına, tanıtılmasına katkıda bulunmak, organik ürünlerin tüketimini teşvik etmek, tüketicileri her türlü kimyasal kökenli girdi zararına karşı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve konu ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak,

b. Organik tarımla ilgili teknik ve ticari alanlarda faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak;

c. Üniversiteler, araştırma-yayım kuruluşları,sivil toplum örgütleri ve benzeri müesseselerle (Öncelikle Konya’da bulunanlar olmak üzere ) gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak,

d. Derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda kamu kuruluşları, gıda işleme tesisleri, ticari sektörler, üreticiler, sertifikasyon kuruluşları, teknik danışmanlar arasındaki koordinasyonu sağlamak

e. Organik ürünler için iç ve dış pazarın oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek, bilgi bankası oluşturarak sağlıklı bilgi akışını sağlamak,

f. Organik Tarım Sertifikasyon çalışmalarında organizasyon desteğinde bulunmak;

g. Dernek logosunun ve markasının iç ve dış pazarlarda denetimli olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak;

h. Organik tarım uygulamaları konularında bilimsel araştırma, projelendirme ,danışmanlık ve koordinatörlük görevlerini yürütmek, üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmak.

ı. Derneğin faaliyet alanını kapsayan başta Konya olmak üzere ;organik tarımın gereklerini içerisinde barındıran alanlarda eko turizmin gelişmesine katkıda bulunmak ve varsa engellerin çözümüne yardımcı olmak,

i. Derneğin üyeleri arasındaki mesleki ve kişisel özelliklere göre çiftlikten sofraya anlayışı ile; görev paylaşımından hareketle üyelerin derneğin dışında yasal çerçeveler içerisinde, derneğin görev alanına giren konularda faaliyetlerde bulunmalarına zemin hazırlamak,

j. Organik ürünleri T.C. vatandaşlarının alım gücüne indirgeyerek ;ürün tüketimini artırmak için daha ucuz maliyet ve daha yüksek kaliteli girdilerin üretilmesinin sağlanabilmesi için organik ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadarki tüm safhalarında aktif rol oynamak,

k. Gıda ve tarım ürünleri için potansiyel değere sahip bitki, hayvan gen kaynakları, yerel çeşit ve tohumlarının kullanımı, konusunda Türkiye’de yapılması düşünülen araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmak, bu konuda yerel projeler üretmek, başka kurum ve kuruluşlarca oluşturulan projelere partner olarak katılmak,
m. Devlet teşvikleri, AB destekleri ve katkılarıyla ilgili bilgi vermek, farkındalık yaratmak ve danışmanlık yapmak.

n. Diğer ilçelerde kurulacak derneklerle birlikte Konya organik tarım federasyonunun kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak

o. Gerektiğinde; organik tarım üreticiliği/satıcılığı mesleğini girmek isteyenlerin mesleki yeterliliğinin sağlanması konusunda kurumlarla işbirliği yapmak.
ö. Diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ekosistemdeki bozulmalara karşı mücadele etmek.

Onursal Başkan: Seyfettin Baytar
Başkan: Ali Ataiyibiner
Başkan Yardımcısı: Osman Kaya
Başkan Yardımcısı: Raşit Turan
Sayman: Hüriyet Şahin
Üye: Hakkı Kayabaşı
Üye: Asım Bağcı
Dernek sekretaryası: Bülent Akgöz